Świadczenie usług

Warunki świadczenia usług

Wstęp

Niniejsza Umowa licencyjna na oprogramowanie (niniejsza „Umowa”) jest zawierana między Klientem (osobą lub podmiotem, zwanym dalej „Użytkownikiem” lub „Usługobiorcą” „Tobie”, „Twojego”, „Twoje”, „Ciebie”) oraz Panther.software, firmą w pełni kontrolowaną przez: Damiana Bartelmus i jej podmioty stowarzyszone („Panther.software”, „my”, „nasz”, „nas” lub „Usługodawca”) dla oprogramowania Panther.software, do których stworzona jest niniejsza Umowa, która może być aktualizowana lub zmieniana poprzez rozszerzenia funkcji, aktualizacje oprogramowania lub rewizje (wersje) („Oprogramowanie”)  oraz wszelkie usługi, które mogą być świadczone przez Panther.software w ramach niniejszej Umowy („Usługi”). Nie korzystaj z Oprogramowania do momentu uważnego przeczytania poniższej Umowy.

Zamawiając, pobierając, instalując, uzyskując dostęp, używając lub wchodząc w interakcję z Oprogramowaniem (lub upoważniając do tego inną osobę), wskazujesz, że jesteś w stanie zawrzeć wiążącą umowę prawną, przeczytałeś/aś i zrozumiałeś/aś niniejszą Umowę i akceptujesz jej warunki. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami niniejszej Umowy, nie zamawiaj, nie instaluj, nie uzyskuj dostępu, nie pobieraj, nie używaj ani nie współdziałaj z Oprogramowaniem.

Strona i podstrony Panther.software są prawami własności intelektualnej w rozumieniu prawa. Prawa te mogą być egzekwowane przez sąd w drodze pozwu (w razie potrzeby). Cała zawartość i systemy są chronione prawami autorskimi i mogą być używane tylko wtedy, gdy wydawana zostanie specjalna umowa przez Panther.software.


Rodzaje i zakres usług

Usługodawca świadczy za pośrednictwem niniejszego serwisu usługi wyszczeg ólnione, opisane oraz dostępne w dacie zawarcia umowy o świadczenie usług.

Warunkiem świadczenia w/w usług jest zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.


Aktywowanie usługi

Klient składa zamówienie ze strony https://panther.software/ lub https://host.panther.software/, bądź z panelu klienta o adresie internetowym https://panther.software/ lub https://host.panther.software/

Aktywacja usługi przeprowadzana jest pół automatycznie lub automatycznie, może być weryfikowana przez pracownika. Po aktywacji klient otrzymuje drogą elektroniczną dane do logowania.

Klient ma możliwość nieodpłatnego przetestowania usługi – przez ilość dni odpowiednio opisaną w momencie składania zamówienia (jeżeli w ogóle dostępne) od momentu założenia konta.

Po terminie testowym usługa jest automatycznie blokowana, jeżeli proforma/dokument/faktura nie została opłacona. Następnie po terminie 30 dni od daty zablokowania konta, dane zapisane w okresie testowym są usuwane bez wezwania Usługobiorcy do zapłaty.

Po opłaceniu usługi konto testowe staje się kontem opłaconym, dane zapisane w okresie testowym są zachowane na serwerze.

Akceptując niniejszy regulamin konsument wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem upływem terminu, o którym mowa w art.27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).


Ograniczenia

Użytkownik nie może przekazywać kopii innej osobie ani powielać Oprogramowania w jakikolwiek inny sposób, w tym także w formie elektronicznej. Użytkownik może wykonać jedną kopię Oprogramowania w formie przeznaczonej do odczytu maszynowego wyłącznie w celu tworzenia kopii zapasowych; warunkiem jest, że kopia zapasowa zawiera wszystkie informacje o prawach autorskich lub inne informacje zastrzeżone na oryginale. Użytkownik nie może wynajmować, udzielać podlicencji, cedować, wydzierżawiać, wypożyczać, odsprzedawać w celach zarobkowych, rozpowszechniać, publikować lub łączyć w sieci Oprogramowania lub powiązanych materiałów lub tworzyć dzieł pochodnych w oparciu o Oprogramowanie lub jakąkolwiek jego część.

Użytkownik nie może używać Oprogramowania w celu angażowania się lub pozwalania innym na podejmowanie jakichkolwiek nielegalnych działań, w których Oprogramowanie jest dostępne i używane. Zabronione jest korzystanie z Oprogramowania w celu prowadzenia działalności naruszającej prawa osób trzecich, w tym między innymi poprzez użytkowanie, publiczne wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, reprodukcję, dystrybucję lub modyfikację komunikacji lub materiałów naruszających prawa autorskie, znaki towarowe , prawa do reklamy, prawa do prywatności, inne prawa własności lub prawa do zniesławienia osób trzecich.


Prawa własności

Oprogramowanie jest licencjonowane przez Panther.software do użytku wyłącznie na warunkach i zasadach Licencji. Panther.software zastrzega sobie wszystkie prawa, które nie zostały ci przyznane. Oprogramowanie w całości jest chronione przez europejskie, amerykańskie i międzynarodowe przepisy dotyczące praw autorskich i postanowień traktatowych. Panther.software posiada i zachowuje wszelkie prawa, tytuły i udziały w Oprogramowaniu, w tym wszystkie prawa autorskie, patenty, prawa tajemnicy handlowej, znaki towarowe, znaki usługowe i inne prawa własności intelektualnej do nich. Nasze oprogramowanie dzieli się na: niestandardowo tworzone oprogramowanie, świadczone usługi za pomocą oprogramowania, odsprzedawane oprogramowanie i produkty. Jeżeli niestandardowe oprogramowanie rozwija się w oparciu o kod open source i są one w całości własnością klienta i jego firmy. Wyjątki to wynajmowanie, udzielanie sublicencji, przydzielanie, dzierżawa, wypożyczanie, odsprzedawanie w celach zarobkowych, rozpowszechnianie, publikowanie lub tworzenie sieci. Każda ich próba musi być uzgodniona z Panther.software.

Posiadanie, instalacja lub użytkowanie przez Ciebie Produktów nie przenosi na Ciebie żadnych praw do własności intelektualnej Oprogramowania, nie uzyskasz żadnych praw do Produktów, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej Umowie. Wszystkie kopie Produktów składane na mocy niniejszej Umowy muszą zawierać te same informacje o prawach własności, które pojawiają się na Produktach i w nich, w tym wszystkie Informacje o prawach autorskich umieszczone w dowolnym szablonie projektu, które muszą pozostać niezmienione w stosunku do oryginału i zawsze widoczne. Wynajem, sublicencjonowanie, cesja, dzierżawa, wypożyczanie, odsprzedawanie w celach zarobkowych, dystrybucja, publikowanie, prawa sieciowe nie są dozwolone. Każda ich próba musi być uzgodniona z Panther.software.


Wypowiedzenie

Jeśli nie podejmiesz próby wypożyczenia, podlicencjonowania, cesji, dzierżawy, wypożyczenia, odsprzedaży, dystrybucji, publikacji lub tworzenia oprogramowania niestandardowego na podstawie, posiadasz wszelkie prawa do Oprogramowania. Sublicencjonowanie, przydzielanie, dzierżawę, wypożyczanie, odsprzedawanie w celu zysku, dystrybucję, publikowanie lub tworzenie sieci oprogramowania, bez zgody Panther.software – jest niezgodne z prawem.

Licencja na produkty obowiązuje do momentu wypowiedzenia. Licencjobiorca może wypowiedzieć licencję w dowolnym momencie, odinstalowując Oprogramowanie i niszcząc wszystkie kopie Oprogramowania na dowolnym nośniku oraz dane dostępowe. Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana przez Panther.software natychmiast i bez powiadomienia w przypadku nieprzestrzegania jakiegokolwiek warunku lub warunków Licencji lub niniejszej Umowy. Po takim wypowiedzeniu użytkownik musi natychmiast zaprzestać korzystania z Oprogramowania i zniszczyć wszystkie pełne i częściowe kopie Oprogramowania oraz dane dostępowe.


Gwarancja

Użytkownik akceptuje oprogramowanie „takie jakie jest” a my nie dajemy żadnych gwarancji co do jego wykorzystania, wydajności lub spraw pochodnych. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Panther.software zrzeka się wszelkich innych oświadczeń, gwarancji i warunków, wyrażonych lub domniemanych, ustawowych lub innych, w tym, ale nie wyłącznie, dorozumianych gwarancji lub warunków wartości handlowej, zaspokojenia jakości, przydatności do określonego celu. i roszczeń. Całkowite ryzyko wynikające z użytkowania lub wydajności oprogramowania pozostaje w gestii użytkownika (jest to związane z charakterystyką funkcjonowania i złożoności systemów informatycznych, skryptów, funkcji itp.).


Ograniczenie odpowiedzialności

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Panther.software, marki internetowe i podmioty powiązane nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie, umyślne, przypadkowe lub wynikowe szkody (w tym szkody za utratę działalności, utratę zysków lub podobne), niezależnie od tego, czy wynika to z naruszenia umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), odpowiedzialności za produkt lub w inny sposób, nawet jeśli Panther.software, marki internetowe lub ich przedstawiciele lub podmioty stowarzyszone zostały poinformowane o możliwości wystąpienia takich szkód, a nawet jeśli stwierdzono, że środek zaradczy, o którym mowa, nie spełnił swojego podstawowego celu. Przedstawione tu ograniczenia odpowiedzialności za szkody są podstawowymi elementami umowy między Panther.software a tobą; Panther.software nie byłby w stanie dostarczyć oprogramowania bez takich ograniczeń (jest to związane z charakterystyką funkcjonowania i złożoności systemów informatycznych, skryptów, funkcji itp.).


Opłaty i płatności

Kupując nasze produkty oraz usługi z rocznym dostępem, uzyskujesz od nas wsparcie techniczne i aktualizacje produktu/usług (przeważnie wdrażane automatycznie). Każdy kolejny rok odnowienia licencji, dostęp do pomocy technicznej i aktualizacji produktu musi być opłacony zgodnie z obowiązującą ofertą w danym okresie czasu. Kupując nasze produkty z dedykowaną licencją, uzyskujesz roczny dostęp do naszej pomocy technicznej i aktualizacji produktu. Każdy kolejny rok dostępu do pomocy technicznej i aktualizacji produktu będzie płatny zgodnie z obowiązującą ofertą w danym okresie czasu. Zastrzegamy sobie prawo do naliczania opłat za przyszłe usługi według naszego uznania, a także do zmiany cen naszych produktów i usług w dowolnym momencie. Jeśli zdecydujemy się pobierać opłaty za usługi, otrzymasz wcześniejsze powiadomienie przed nałożeniem opłaty. Akceptując ten dokument przy zakupie usług od nas, wyrażasz zgodę na otrzymywanie dokumentów Pro-Forma / Faktur PDF na adres e-mail (lub inne dane) podany podczas rejestracji. Brak płatności za dowolną usługę, w tym między innymi tworzenie niestandardowych programów, spowoduje zawieszenie wszystkich istniejących usług klienta, w tym między innymi licencji na produkty i/lub usługi.

Po zakończeniu okresu rozliczeniowego Usługobiorca ma prawo przedłużyć usługę zgodnie z obowiązującym cennikiem.
Płatność za konto testowe można dokonać w czasie trwania testu usługi oraz do 30 dni po jej zakończeniu.
Usługodawca 14 dni przed zakończeniem świadczenia usługi prześle Usługobiorcy informacje o możliwości przedłużenia okresu trwania usługi.
W przypadku blokady usługi można ją odblokować na podstawie przesłanego potwierdzenia wpłaty drogą elektroniczną (nie dotyczy to domen internetowych).

Usługodawca może odmówić rejestrację domeny m.in. w przypadku gdy:

 • podczas próby rejestracji domeny, domena ta jest już zarezerwowana bądź zarejestrowana
 • Usługobiorca nie ma prawa do wykupienia danej domeny, np. jest to nazwa miasta lub znak zastrzeżony
 • Usługobiorca podał nieprawidłową nazwę domeny
 • Usługobiorca podał nieprawidłowe dane, co zgodnie z regulaminem NASK (http://www.dns.pl/regulamin.html) może skutkować zawieszeniem domeny

W przypadku opłaty za domenę poza terminem wyznaczonym na fakturze, Usługodawca nie gwarantuje rejestracji wskazanej domeny.
Rejestrator domen jak i certyfikatów SSL w celu potwierdzenia zgodności danych ma prawo podjąć stosowne kroki (m.in wysłanie e-mail weryfikacyjnego) w celu identyfikacji właściciela domeny oraz poprawności danych rejestracyjnych.

Faktura za usługę zostanie wystawiona przez Usługodawcę w miesiącu aktywacji, oraz wysłana do klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Faktury są wysyłane poczta tradycyjną jedynie na wyraźną prośbę Usługobiorcy. W trakcie aktywowania konta należy zaznaczyć chęć otrzymana faktury pocztą tradycyjną.


Informacja zwrotna

Zapewniamy mechanizm do przekazywania opinii, sugestii i pomysłów dotyczących oprogramowania. Użytkownik zgadza się, że możemy wykorzystywać informacje dostarczone przez użytkownika w jakikolwiek sposób, w tym w przyszłych modyfikacjach Oprogramowania. Udziela nam wieczystej, ogólnoświatowej, w pełni zbywalnej, nieodwołalnej, bezpłatnej licencji na używanie, modyfikowanie, tworzenie dzieł pochodnych, dystrybucję i wyświetlanie wszelkich informacji dostarczonych nam w opinii (np. w opiniach klientów na stronie głównej lub jako wskazówka do poprawy świadczenia usługi/programu).


Zasady dostawy

Po otrzymaniu zamówienia na produkt zostaniesz poproszony o natychmiastowe rozpoczęcie pobierania lub otrzymasz od nas wiadomość e-mail z instrukcjami dotyczącymi dokończenia pobierania. Jeśli pojawi się monit o natychmiastowe rozpoczęcie pobierania, ukończenie pobierania będzie stanowić dostawę zakupionych produktów. Jeśli otrzymasz od nas wiadomość e-mail zawierającą instrukcje dotyczące dokończenia pobierania, otrzymanie przez ciebie wiadomości e-mail będzie stanowić dostawę przez ciebie zakupionego produktu. Jeśli nie możesz pobrać zakupionego produktu lub nie otrzymałeś od nas wiadomości e-mail z instrukcją do pobrania, musisz skontaktować się z nami w ciągu 5 dni od daty złożenia przez Ciebie zamówienia na Produkt. Jeśli nie skontaktujesz się z nami w ciągu 5 dni od daty złożenia przez Ciebie zamówienia na Produkt, zakupiony przedmiot zostanie uznany za odebrany, pobrany i dostarczony.

Po otrzymaniu zamówienia, usługi zostaną wykonane zgodnie z warunkami dotyczącymi zakupionych usług. Charakter zakupionych usług i data zakupu mogą mieć wpływ na czas realizacji usług. Usługi zostaną uznane za pomyślnie dostarczone użytkownikowi po wykonaniu usługi.


Twoje zobowiązania

Wszyscy Klienci są zobowiązani do przestrzegania prawa polskiego oraz umownych zasad korzystania z sieci Internet. Klienci zobowiązują się m.in. do nienaruszania dóbr osobistych podmiotów trzecich poprzez treści albo zawartość umieszczoną na swoich kontach.

Firma Panther.software zastrzega sobie prawo do zawieszenia usługi bez zwrotu poniesionej opłaty za korzystanie z usługi, jeżeli:

 • na koncie Usługobiorcy będą umieszczone treści sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym w tym treści rasistowskie, faszystowskie, wzywającym do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, naruszające dobra osobiste lub pornograficzne.
 • Usługobiorca będzie rozsyłał wiadomości i treści niezamówione przez odbiorcę, m.in. typu spam
 • Usługobiorca działa na szkodę innych użytkowników sieci Internet
 • Usługobiorca nie uiścił opłat za usługę w właściwym terminie
 • Usługobiorca uruchamia programy typu shoutcast, dcchub lub innych transmitujących w czasie rzeczywistym dźwięk lub obraz
 • Usługobiorca nagminnie przekracza lub nadmiernie wykorzystuje zasoby systemowe/obliczeniowe (naruszanie stabilności).

Obowiązkiem Klienta jest utrzymanie aktualnych danych kontaktowych, zapisanych w panelu klienta.

Usługobiorca nie może przekazywać haseł dostępu do konta podmiotom trzecim, chyba że podmioty te posiadają stosowne upoważnienie.

W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy.

W przypadku roszczeń podmiotów trzecich skierowanych do Usługodawcy za niezgodne z prawem działanie Usługobiorcy albo nieprzestrzeganie przez Usługobiorcę niniejszego Regulaminu, Usługodawca zastrzega dalsze skutki prawne w stosunku do Usługobiorcy.


Polityka zwrotów

Zamawiając, pobierając, instalując, uzyskując dostęp, korzystając z lub wchodząc w interakcję z Oprogramowaniem (lub upoważniając do tego inną osobę), oznaczasz, że jesteś świadomy i akceptujesz naszą Politykę zwrotów.

Prywatność

Polityka prywatności

Informacje ogólne

Operatorem serwisu www.panther.software (Panther.software) i administratorem danych osobowych (zgromadzonych zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Polityce prywatności) funkcjonującym pod adresem: https://panther.software/ jest firma Panther.software Damian Bartelmus z siedzibą we Wrocławiu – NIP: 6731902275 (EU TAX ID: PL6731902275).

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
 • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. “ciasteczka”).
 • Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Panther.software, funkcjonującego pod adresem https://host.panther.software
Biuro Obsługi Klienta

Obsługa klienta firmy Panther.software realizowana jest całodobowo poprzez:

Siedziba firmy Panther.software mieści się: Białowieska 38/27, 54-234 Wrocław, Polska (Poland) – osobą kontaktową jest Damian Bartelmus oraz ewentualni pracownicy dostępni po w/w kontakcie.


Bezpieczeństwo danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane głównie w bazach danych firmy Panther.software lub bazach danych należących do dostawców usług do firmy Panther.software. Bazy danych znajdują się w Polsce i na terytorium Unii Europejskiej. Firma Panther.software podejmuje wszelkie właściwe kroki, w drodze umowy lub inne, w celu zapewnienia należytej ochrony danych osobowych ujawnianych stronom trzecim lub przekazywanych do innych krajów.

Firma Panther.software podejmuje odpowiednie środki zapewniające poufność, bezpieczeństwo i integralność posiadanych danych osobowych. Jakkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym ujawnieniem, użyciem w niewłaściwym celu lub zmianą, tak jak w przypadku wszystkich sieci komputerowych podłączonych do Internetu, nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa informacji przekazywanych przez Internet i nie odpowiadamy za naruszenia bezpieczeństwa, na które w racjonalnym zakresie nie mieliśmy wpływu.

Czas przechowywania danych osobowych

Czas przechowywania danych osobowych zależy od ich przeznaczenia i sposobu ich używania. Czas przechowywania niektórych typów danych regulują odpowiednie przepisy prawa. Pozostałe dane przechowujemy nie dłużej niż potrzeba do realizacji celu, w którym zostały zgromadzone.

Dostęp do danych osobowych

Mają Państwo prawo przeglądać, aktualizować i usunąć przekazane nam swoje dane osobowe, kontaktując się przez adres mailowy contact@panther.software lub telefonicznie: +48 726 843 700.
W niektórych przypadkach mają Państwo możliwość edycji i usunięcia danych bezpośrednio na stronie internetowej Panther.software.


Informacje w formularzach

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)

Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.

Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu.

Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.


Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Na naszej stronie używamy Invisible reCAPTCHA – mechanizm Invisible reCAPTCHA jest tematem związanym z Polityką Prywatności Google.


Logi serwera

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTPS,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTPS,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • Informacje o adresie IP.

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.


Prawa autorskie

Cała zawartość niniejszej witryny chroniona jest prawami własności gospodarczej i intelektualnej. Wszelkie znaki towarowe, logo (w tym logotypy i sygnety), zdjęcia, zrzuty ekranu, tabele, porównania, znaki usługowe, nazwy własne itp. zawarte w niniejszej witrynie stanowią własność podmiotów z grupy Panther.software Damian Bartelmus, +48 726 843 700, contact@panther.software www.panther.software, ich używanie, kopiowanie i/lub rozpowszechnianie bez uprzedniej zgody właściwego podmiotu jest niedozwolone i będzie egzekwowane na drodze prawnej w razie potrzeby.


Udostępnienie danych

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.


Wyłączenie odpowiedzialności

Panther.software Damian Bartelmus nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakiekolwiek działania podmiotów trzecich (niebędących umocowanymi pracownikami oraz zależnymi partnerami firmy Panther.software), które będą wynikały z funkcjonowania, dostępności, zmian, wyglądu itp. serwisów i aplikacji tych podmiotów.


Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.


Zawartość

Niniejsza strona internetowa/witryna ma charakter wyłącznie informacyjny. Informacje zawarte w niniejszej witrynie nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej, w tym w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Zawarte na stronie informacje nie stanowią zapewnienia, w szczególności w rozumieniu art. 556 Kodeksu cywilnego.

Mimo dołożenia wszelkich starań, by informacje publikowane na stronie były prawdziwe oraz dokładne, firma Panther.software nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, kompletność lub prawdziwość jakichkolwiek informacji zawartych na stronie www.panther.software, może to wynikać z faktu niezależności dostawców oprogramowania i postępujących ich wersji – w związku z powyższym rzeczywiste dane mogą nieco różnić się od danych podanych na stronie.

Firma Panther.software zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian na stronie w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Wprowadzane zmiany mogą dotyczyć wszystkich elementów witryny.


Zmiany w niniejszej Polityce i naszych Deklaracjach dotyczących prywatności

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności, będą publikowane w tej witrynie. Firma Panther.software zastrzega sobie prawo do aktualizowania i zmieniania niniejszej Polityki i Szczegółowych Deklaracji dotyczących prywatności w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Zwroty

Polityka zwrotów

Produkty i usługi

Panther.software zawsze dokłada wszelkich starań, aby wyeliminować wszelkie zgłoszone usterki w jak najkrótszym czasie. Niemal we wszystkich przypadkach jesteśmy w stanie szybko i skutecznie rozwiązać problemy związane z naszymi produktami, środowiskiem lub usługami.

7-dniowy bezpłatny dostęp (opcjonalnie)

Do naszych produktów z rocznym rozliczeniem, oferujemy czasami 7-dniowy bezpłatny dostęp, który pozwala dokładnie sprawdzić wszystkie funkcje przed podjęciem decyzji o zakupie. Zachęcamy do skorzystania z okazji, aby przetestować nasze produkty swobodnie, ponieważ zapobiegnie to wielu nieporozumieniom. Jeśli nie masz pewności, czy nasze produkty spełniają Twoje oczekiwania, zachęcamy do utworzenia zgłoszenia i wyjaśnienia danej sytuacji.

14-dniowa gwarancja

Mając na uwadze Państwa najwyższy komfort i zadowolenie, dopuszczamy pojedynczą, bezwarunkową i całkowicie darmową zmianę licencji każdego produktu z roczną licencją przez pierwsze 14 dni od momentu zakupu. Uzyskaną licencję na produkt można zmienić na żądanie na licencję innego produktu z naszej oferty, mając na uwadze różnice w cenie, oraz okres trwania licencji i wykluczając dalsze zwroty. Każda kolejna zmiana licencji na żądanie wymaga dodatkowej płatności. Oferta zmiany licencji jest ograniczona warunkowo rodzajem i specyfiką usług (np. hosting na hosting – tak, zmiana domeny po rejestracji – nie).


Zwroty

Jeżeli Panther.software oferuje Towar materialny, który został kupiony poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość (np. w sklepie internetowym) – można zwrócić zgodnie z obowiązującym prawem. Konsument ma wtedy prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni i obowiązek zwrotu towaru w ciągu kolejnych 14 dni.

Jeżeli Panther.software oferuje towary niematerialne – nie ma możliwości dokonania zwrotu – nie zwracamy pieniędzy po sfinalizowaniu zamówienia i aktywacji produktu, usługi, licencji. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy klient zażąda zwrotu pieniędzy w ciągu 14 dni od momentu zakupu, a sam produkt nie został pobrany ani wykorzystany przez klienta. Jako klient, jesteś odpowiedzialny za zrozumienie tego, umocowanego prawnie zapisu, przy zakupie dowolnego oprogramowania, elektronicznego towaru lub usługi na naszej stronie internetowej.

Zakup produktu oznacza akceptację wszystkich jego zalet i wad. Zwroty na podstawie opinii klienta, że ​​produkt nie spełnia ich oczekiwań, nie będą realizowane.

Produkty Open Source nie podlegają zwrotowi ani wymianie. Uważnie rozważ zakup.


Niestandardowo tworzone oprogramowanie

Jeśli stwierdzisz, że nasze dedykowane usługi programistyczne nie spełniają Twoich oczekiwań, możesz uzyskać pełny lub częściowy zwrot kosztów w zależności od statusu postępu rozwoju przed zakończeniem projektu:

 • 100% zwrotu, gdy rozwój/implementacja jeszcze się nie rozpoczął

Usługa jako produkt

Oferowane przez nas produkty związane z usługami (usługa jako produkt) obejmują: usługi instalacji, integracji szablonów, wsparcia priorytetowego, implementacji stron www, wdrażania grafiki, administrowania itd. – ponieważ takie usługi są niematerialne i bezzwrotne, nie zwracamy środków po rozpoczęciu pracy. Zapewniamy jednak najwyższą jakość usług i gwarancję, aby najbardziej spełnić Państwa oczekiwania.

Wszelkie pytania dotyczące tej polityki refundacji można kierować na adres: contact@panther.software